10 bodů HNPD pro dobrovolné hasičechceme:

1. Otevřít cestu dobrovolným hasičům k získání odpovídajícího jim společenského postavení
 • pravidelný prostor ve sdělovacích prostředcích ke zviditelnění činnosti dobrovolných hasičů podobně jako mají církve a některé národnostní menšiny
 • větší péči a pozornost starším členům SDH, kteří byli dlouhodobě aktivními hasiči (úcta, ocenění, kluby, zvýhodnění u lázeňských pobytů - obdoba jako u válečných veteránů)
 • vytvářet lepší podmínky pro preventivní a výchovnou osvětu a propagaci hasičstva na školách a školkách
 • zajistit finanční pomoc na výchovu, vzdělání , výcvik a kulturu v rámci SDH (zrušit vyplácení „státního příspěveku“ 100,- Kč /voliče politickým stranám a tuto částku určit na práci s mládeží).


2. Podpořit výchovu mladých hasičů
 • ty, kteří se mladým hasičům věnují
 • ty, kteří na tuto činnost finančně přispívají.

3. Uzákonit, aby pojišťovny odváděly 2% z hodnoty zachráněného pojištěného majetku do fondu, ze kterého se bude
 • hradit dobrovolným hasičům pojištění
 • hradit mzdu účastníkům školení a speciálního výcviku, instruktorům táborů mladých hasičů apod.
 • přispívat na technické vybavení sborů.

4. Prosadit, aby kompenzace mzdových nákladů eventuelně ušlý zisk byl zaměstnavateli dobrovolných hasičů v době absence z důvodu záchranné akce refundován stejně, jak je refundována ztráta na výdělku u neuvolněných zastupitelů měst a obcí.


5. Podpořit spolupráci regionálních muzeí s hasičskými muzeí a členy SDH, kteří se o historii a kulturu starají.


6. Snížit sazbu trestu u dobrovolných hasičů v případě dopravní nehody během jízdy k zásahu na polovinu, pokud řidič není pod vlivem alkoholu (obětování se v době osobního volna za účelem pomoci potřebným je jistou polehčující okolností).


7. Vybavit jednotky podle zařazení odpovídající technikou s přihlédnutím na měnící se klimatické podmínky.


8. Docílit, aby garantem činnosti sboru byla obec, sdružení hasičů pak koordinátorem, poradcem a pomocníkem při zajištění soutěží apod.


9. Státem posílit rozpočty obcí přímo na kapitoly pro hasiče.


10. Podpořit rozvoj spolupráce
 • na mezinárodní úrovní mezi hasičskými sbory států EU a také dalších zemí
 • s ostatními složkami záchranného systému pracujícími na bázi dobrovolnosti jako je ČČK, vodní záchranáři, horská služba apod.
a iniciovat vznik koordinačního centra a oddělení pro spolupráce s obdobnými záchrannými složkami zemí EU.